دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پیش بینی روشهای تأمین آن احتیاجات

برنامه ریزی دوران خدمت درمرحله دوم برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی درهنگام پیش بینی روشهای تأمین احتیاجات نیروی انسانی مطرح می گردد. البته باتوجه به تعریف برنامه ریزی دوران خدمت می‌توان دریافت که برنامه‌ریزی دوران خدمت چیزی جامع‌تر از پرورش مدیریت یا برنامه ریزی جانشینی می‌باشد.

برنامه ریزی دوران خدمت محدود به مدیران نیست وهمچنین تنها هدف آن معرفی جانشین نمی‌باشد. در برنامه ریزی دوران خدمت این دو سئوال اساسی مطرح می گردد :

  • آیا ازنیروهای موجوداستفاده بهینه می‌نمائیم وآیا برای آینده پیش بینی شایسته ای انجام داده‌ایم.
  • آیا کارکنان از رشد وپیشرفت خود در دوران خدمتشان راضی هستند؟»12.

دراین راستـا نیـازهای حال وآینـده سازمـان به نیروی انسانی که درمرحله تعیین احتیاجات مشخص شده می باشد واستفاده ازسیستم اطلاعات رایانه‌ای درموردکارکنان موجود جایگاه فعلی را نشان می دهد. سازمان برای هرپست بلاتصدی که هست یاوجود خواهد داشت بایدبداند که چه کسی برای تصدی آن پست تواناتر می باشد، وقبل از انتصاب به چه برنامه های آموزشی وپرورشی احتیاج دارد. ازطرفی « بایستی به این حقیقت توجه نمود که خط مشی کارمندیابی، انتخاب، آموزش وانتصابی که برای حداکثر بهره برداری از افـراد به مرحلـه اجـرا گذارده می شـود خود به خـود متضمن رفع نیازمندیهایی که افراد باخود به سازمان می‌آورند وانتظار دارنـد که درنتیجـه پذیرش عضویت سازمان تأمین گردد، نمی‌باشد». بدین ترتیب یکی از مسائل مهم روانشناسی سازمانی ازآنجا که ناشی می گردد که خط مشی‌ها واعمالی که اثربخشی سازمان را تضمین می نماید، غالباً ممکن می باشد نیازهای فرد را از نظر دور داشته یا بدتر از آن اینکه مسائلی مافوق و ماوراء آن چیز که فرد باخود به سازمان آورده بود برایش ایجاد کند. اگر سازمان نتواند حداقل نیازهای فرد را در زمینه احساس تأمین، نگهداری، تکریم شخصی وفرصتهایی برای رشد وتکامل فرد تأمین کند، ممکن می باشد او نسبت به سازمان احساس بیگانگی، عدم تأمین وتنفر کند13.

پس درموقع تصمیم‌گیری راجع به نقل وانتقال وانتصاب کارکنان جهت تأمین احتیاجات نیروی انسانی از داخل سازمان، بایستی نیازها، علایق وخواسته های کارکنان را نیز مورد توجه قرارداد. در واقع برنامه‌ریزی ومدیریت مسیر پیشرفت شغلی شامل یک سلسله ازفعالیتهایی درمدیریت منابع انسانی می باشد که درمجموع می توان آن را « فرآیند مدیریت مسیر پیشرفت شغلی » نامید. شیوه کارمندیابی، گزینش، گماردن افراد درسازمان، آموزش دادن، پرداخت پاداش وحقوق، ارتقای مقام واخراج آنها ازسازمان، همگی برمسیرشغلی فرد اثر می گذارند واز این روموجب رضایت یا نارضایتی وی می شوند14.

به واسطه تلفیق نیازها واحتیاجات افراد وسازمان، هردوطرف سودخواهند برد. « برای کارکنان آشکارترین مزایا، رضایت، رشدمهارتهای‌فردی وکیفیت زندگی کاری می‌باشند، برای سازمان‌افزایش بازدهی، خلاقیت و اثربخشی بلندمدت ممکن می باشد به وقوع بپیوندد، زیرا که سازمان کادری ازکارکنان کاملاً وفادار ومتعهد دارد که برای کارهایشان بدقت آموزش دیده وپرورش داده شده اند15».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن