دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

موضوع پژوهش

 

برنامـه ریزی دوران خدمتóمرحله دوم از فرآینـد برنـامه ریزی نیـروی انسانی یعنی مرحله پیش بینی برای تـأمین احتیاجـات نیروی انسانی سازمان می‌باشد7. به زبانی دیگر « درتأمین نیروی انسانی ازطریق کارکنان موجود درسازمان وارتقا وجابجایی آنها درمشاغل مختلف موضوع برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی یا دوران خدمت مطرح می گردد »8.

دربرنامه ریزی دوران خدمت برای یافتن پستهای خالی درآینده وچگونگی آماده ساختن جانشین برای آنها بایستی شناخت کاملی ازسازمان، هدفها ومأموریتها، ساختار وتشکیلات، نیروی انسانی وسایر منابع انسانی وامکانات آن به اقدام آید. با اتکاء به این اطلاعات می توان وضع آینده را ازنظر پرسنلی پیش‌بینی کرده وبرآورد نمود که چه تعداد مشاغل درآینده ایجاد می گردد وچه افرادی از دروه سازمان می توانند با دیدن دوره، کسب تجربه یا راههای دیگر این پستها را اشغال نمایند9.

موضوع این پایان نامه مطالعه رضایت مندی کارشناسان بخش شغلی سی هزار شرکت توانیر ازمسیر پیشرفت‌شغلی می‌باشد. دراین پژوهش کوشش می گردد که‌معضلات موجود در راه انجام واجرای برنامه‌ریزی دوران خدمت را در ارتباط با اندازه رضایت ازکار مورد مطالعه وتجزیه وتحلیل قرار داد.

 

2-1- اهمیت پژوهش

امروزه سازمانهای دولتی وبازرگانی درمحیطی به فعالیت مشغول هستند که دائماً درحال تغییر ودگرگونی می‌باشد، لذا سازمانی می تواند به حیات خود تداوم بخشیده وتوسعه یابد که درشرایط عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی قادر باشد برای سازگاری وتطبیق خود باشرایط متحول محیط برنامه ریزی نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن