دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اثرگذار بر فرآیند برنامه ریزی دوران خدمت :

برنامه ریزی دوران خدمت خود به خود ویا درخلاء به وجودنمی‌آید. بلکه آن با یک ارزیابی دقیق ازموقعیتی که دوران خدمت درآن واقع می باشد و با این شناخت که کارکنان، مدیران ومتخصصین منابع انسانی بایستی اقدامات برنامه ریزی را بطور سنجیده به اقدام آورند، آغاز می گردد.

خصوصیات محیط، سازمان ونیروی کارهمگی برجنبه های گوناگون مدیریت وبرنامه ریزی دوران خدمت اثر می گذارند8. اثرات هریک از این عوامل در زیر بطور اختصار مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

1-2-2- خصوصیات محیطی

ماهیت محیط اقتصادی، قانونی واجتماعی که سازمان درآن قراردارد، احتمالاً اثر عمیقی بر دوران خدمت سازمانی وهمین‌گونه بردیگر جنبه‌های عملکرد سازمان دارد. نرخی که افراد درمسیرهای خدمتی‌مرتبطóó در داخل سازمان جابجا می شوند به مقدار زیـادی به شرایط جاری اقتصادی وابسته می باشد. تقاضا برای محصولات (خدمات) سازمان احتمالاً تقاضـا برای نیروی کار در داخل سازمان را افزایش می دهد، که به نوبـه خـود جاهـای خالی ونرخ جابجایی را در داخل مسیرهای خدمتی افزایش خواهد داد. نه فقط بازار محصول (خدمات) سازمان، بلکه مازاد نیروی انسانی نیز اثر زیادی دارد. وقتی شغلها وکارهای زیادی در اقتصاد موجود هستند. (یعنی وقتی بیکـاری کم می‌بـاشـد)، افراد احتمالاً بیشتر اقدام به ترک خدمت می‌نمایندóکه فرصتهایی در داخل سیستم ایجاد می‌کنـد ونرخ کلی جابجایی را افـزایش می‌دهد. پس شرایط اقتصادی می‌تواند تأثیر عمده‌ای درتعیین اندازه جابجایی در درون سازمان ایفاء نماید9.

 

ó- Anderson and Mikovich (1980) , Stokov and Ralimon (1968).

óó- Relevant Career Sequences.

محیط قـانونی نیز اهمیـت زیـادی درفرآینـد برنـامه‌ریزی دوران خـدمت دارد. به علت درگیـری ومداخله روزافزون دولت در روابط کارگـر وکارفرمـا، قـوانین ومقـررات استخدامی وضوابط ارتقاء وانتصاب ودیگر قوانین پرسنلی که توسط دولت وضع می شوند، نه تنها درمعیارهای ترفیعات وارتقائات وانتصابات در داخل سازمان بلکه همچنین درنرخ وجهت جابجایی ومسیرهای خدمتی درون سازمان اثر ونفوذ زیادی دارند.

محیـط اجتمـاعی وفرهنگی نیـز دربرنامه‌ریزی دوران خدمت تأثیر مهمی دارند. مثلاً درآمریکا پیشرفت کارکنـان خیلی مطلوب وموردنظـر می باشد ولذا ارتقاء افراد طـوری صورت می‌گیرد که ارضـاء کننـده این خواستـه اجتماعی وفرهنگی جامعـه شـان باشد. اما درکشوری مثل ژاپن ارزشهای اجتماعی وفرهنگی دیگری حاکم می باشد ولذا ارتقاء افراد به صورت کندتر وآهسته تر صورت می‌گیرد.

علاوه بر عوامل فوق، عوامل محیطی دیگر مانند تغییر وتحولات علمی وفن‌آوری، واکنش یا تصمیمات سندیکاها واتحادیه های کارگری نیز می توانند درفرآیند برنامه‌ریزی دوران خدمت اثرگذار باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن