دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تکنیک‌ها و فنون بهبود در سراسر سازمان

  • جلسه‌های رویارویی[1]:

جلسه‌های رویارویی که بوسیله “ریچارد بکهارد” تشکیل گردید، یک جلسه یک روزه می باشد که مدیران سراسر سازمان،‌ سلامت سازمان خود را مطالعه می‌کنند (برومند، 1382، 68). در یک شکل ساختاری، مشاور از شرکت‌کنندگان می‌خواهد فهرستی از اموری که شخصاً تصور می‌کنند در بهبود امر موثر می باشد، تهیه کنند. سپس از طریق یک سلسله جلسات کاری در میان گروههای کوچک و جمع‌بندی نتایج، ایده‌ها به صورت مجموعه‌ای از عملیات آزمایشی اصلاح می شوند و آنگاه مدیریت عالی، اجرای فوری آنها را تصویب می کند (ایران‌نژاد و همکاران، 1380، 417).

“بکهارد” معتقد می باشد که جلسات رویارویی، ابزار سریع و دقیقی برای تشخیص سلامتی سازمان می باشد که آسیب‌شناسی مشکل و کشف راه‌حل آن را آسانتر نموده، ارتباطات عمودی را بهبود بخشیده و حس مسؤولیت و تعهد حرفه‌ایی مدیران را افزایش می‌دهد (ممی‌زاده، 1375، 220) .

  • مطالعه ـ بازخورد[2]:

در این فن که مبنایی را برای تشکیل فرایند تغییر ایجاد می‌کنند، اطلاعات جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و اختصار شده و سپس در اختیار کسانی که در ایجاد آن مشارکت داشته‌اند قرار می‌گیرد تا آن را در آسیب‌شناسی مورد بهره‌برداری قرار دهند (مورهد/گریفین، 1382، 551). این روش دارای دو جزء اصلی (بهره گیری از مطالعه نقطه نظرات و جلسات بازخور) می‌باشد، که اگر به نحو احسن انجام گردد،‌می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای بهبود سازمان باشد (ممی‌زاده، 1375، 221). مطالعه‌ای که برای ارزشیابی اثرات فنون تغییر در 23 سازمان متفاوت انجام گرفت، مطالعه ـ بازخورد در مقایسه با سایر فنون، اثربخش‌ترین استراتژی تغییر شناخته گردید (برومند، 1382، 81). نمودار شماره  19 ،فرایند مطالعه ـ بازخورد را نشان داده می باشد.

[1]– Confrontation Meeting

[2]– Survey Feedback

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید