دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

.  استراتژی تغییر افراد

این استراتژی بر تحول در سازمان از طریق تغییر در رفتار اعضای آن تأکید دارد. مراد از تغییر افراد سازمان، انتقال یا اخراج آنها نیست؛ بلکه، هدف اعمال تغییرات لازم در گرایشها، ارزشها، انگیزه‌ها، مهارتها و رفتار فردی آنهاست. متغیرهای چهارگانه، در نمودار شماره 9 ، آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 نمودار شماره  9:  متغیرهای چهارگانه سازمان و روابط متقابل بین آنها

منبع:  ممی‌زاده، جعفر؛ «دانش بهسازی و نوسازی سازمان» نشر روایت، سال 1375، ص 88

ویژگیهای برنامه بهبود با تاکید بر ابعاد رفتاری

تحول مدیریت، لازمه مدیریت تحول می باشد. به بیانی دیگر، سازمانی که در شرایط تحول قرار دارد، نیازمند مدیریت تحول‌یافته می باشد و لازمه تحول مدیریت، رشد فردی و سازمانی مدیران می باشد. در شرایطی که یک سازمان برای ایجاد بهبود فعالیت می کند، انتظار می‌رود رفتار کارکنان در مقایسه با زمان یکنواختی، تفاوتهای مؤثر یافته باشد.

بایستی توجه داشت که ایجاد فضای رفتاری مطلوب، مستلزم تغییر رفتار منابع انسانی متناسب با برنامه بهبود می باشد و بدون تردید، هر تغییر رفتاری با مبانی درونی رفتارساز ارتباط مستقیم دارد.

هر نوع برداشتی از یک برنامه بهبود،  به ویژگیهای عمومی و اختصاصی آن و محور بودن عوامل گوناگون همچون رفتار، ساختار، تکنولوژی و خط‌مشی در آن برنامه بستگی دارد. آن چیز که در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، عوامل رفتاری خواهد بود.

بطور کلی عواملی که ـ بعنوان ویژگیهای رفتاری برنامه تحول ـ بر سازگاری سیستم با شرایط جدید و رسیدن به اهداف بهبود اثر می‌گذارد عبارتند از:

 • روش‌هایی که منابع انسانی، متناسب با هدف بهبود به کار می‌برد؛
 • انتظار متقابل فرادستان و فرودستان از یکدیگر؛
 • مشارکتها و ارتباطات منابع انسانی در دو جنبه وظیفه و ارتباط؛
 • اندازه پذیرش اهداف جدید و همسویی با آنها؛
 • اندازه پذیرش تصمیمات و اختیارات توزیع شده در سازمان؛
 • روحیه مقابله با مسایل و اندازه کوشش برای حل آن؛
 • اندازه وابستگی یا استقلال در انجام وظایف؛
 • نحوه ارتباط و تعامل با منابع قدرت و اختیار؛ و
 • بلوغ انگیزشی بر پایه سوابق تجربی و روانشناختی (تسلیمی، 1380، 108 ـ 21).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.