دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………….. 1

مقدمه…………………………………….. 2

عنوان پژوهش ………………………………. 2

تعریف (موضوعی) عنوان پژوهش…………………. 2

قلمرو پژوهش ………………………………. 4

مساله پژوهش ………………………………. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………….. 6

اهداف پژوهش ………………………………. 8

مدل پژوهش…………………………………. 8

پرسش و فرضیه های پژوهش ……………………. 9

متغیرهای پژوهش ……………………………. 11

تعاریف و اصطلاحات…………………………… 12

تعریف عملیاتی متغیرها………………………. 14

نتیجه‌گیری…………………………………. 16

فصل دوم:  مبانی نظری پژوهش……………… 17

مقدمه…………………………………….. 18

قسمت اول: آشنایی با بهبود سازمان ……………………… 20

مقدمه…………………………………….. 21

تعاریف بهبود سازمان………………………… 21

 • طرفداری مدیریت عالی سازمان …………………….. 22
 • فرآیندهای حل معضلات سازمانی……………………. 22
 • برنامه‌ریزی شده در سراسر سازمان………………… 23

تحول سازمان به کمک علوم رفتاری …………….. 24

اهداف بهبود سازمان…………………………. 25

نتیجه‌گیری…………………………………. 26

قسمت دوم: سیستم‌ها و تغییر در بهبود سازمان ……………… 27

مقدمه…………………………………….. 28

توجه سیستمی به بهبود سازمان………………… 28

ماهیت تغییر سازمانی………………………… 32

مراحل تغییر برنامه‌ریزی شده…………………. 34

سطوح تغییر ……………………………….. 35

 • تغییر حمایتی ……………………………….. 36
 • تغییر هدایتی ……………………………….. 36

مقاومت در برابر تغییر …………………….. 37

راهبردهای رفتار مناسب در برابر تغییر………… 38

تأثیر فرهنگ بر تغییر و مقاومت در برابر آن …… 40

 • واژه فرهنگ………………………………….. 40
 • فرهنگ سازمانی……………………………….. 41
 • بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی …………………. 42
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استراتژی تغییر در بهبود سازمان …………….. 42

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد رفتاری 44

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر ابعاد ساختاری 45

ویژگیهای برنامه بهبود با تأکید بر روشها و فنون 46

تحلیل نیازهای ساختاری، رفتاری، خط‌مشی و تکنولوژی 48

نتیجه‌گیری…………………………………. 50

قسمت سوم: فرآیند بهبود سازمان…………………………. 51

مقدمه…………………………………….. 52

مراحل بهبود و بازسازی سازمان……………….. 52

طبیعت بهبود سازمان…………………………. 55

فرآیند بهبود سازمان………………………… 56

نتیجه‌گیری ………………………………… 59

قسمت چهارم: آسیب‌شناسی سازمانی…………………………. 60

مقدمه…………………………………….. 61

مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی…………………… 61

کانونهای آسیب‌زا……………………………. 62

عوامل ایجادکننده آسیب‌ها……………………. 65

انواع آسیب‌ها………………………………. 66

 • تحمیلی و ناخوشایند…………………………… 66
 • تسری و تشدید………………………………… 66
 • تخریب و آنتروپی……………………………… 68

مفاهیم کاربردی مرتبط با آسیب‌شناسی…………… 69

معیارها و اصول مهم در فرآیند آسیب‌شناسی………. 71

نتیجه‌گیری ………………………………… 74

قسمت پنجم:  فنون بهبود سازمان، الگوها و مدلهای آسیب‌شناسی … 75

مقدمه…………………………………….. 76

فنون و مداخلات بهبود سازمان…………………. 76

 • تکنیک‌ها و فنون بهبود در سراسر سازمان…………… 77
  • جلسه‌های رویارویی……………………….. 77
  • مطالعه – بازخورد………………………… 77
  • مدیریت بر مبنای هدف…………………….. 78
  • مدیریت سیستم (4) رنسیس لیکرت…………….. 79
  • بهبود سازمان با بهره گیری از شبکه …………. 80
 • مداخله‌های ساختاری و رفتاری …………………… 81
  • طراحی مجدد ساختاری …………………….. 81
  • تیم‌سازی………………………………. 81
  • انگیزش و پاداش‌ها……………………….. 81
  • تئوری برابری ………………………….. 83
  • اقدام مثبت …………………………… 84

الگوهای آسیب‌شناسی سازمانی …………………. 85

 • مدل هفت بعدی ماروین و ایزبورد…………………. 85
 • مدل توسعه منابع انسانی………………………. ….89
 • مدل هاریسون………………………………… ..91
 • مدل تحلیلی سه‌شاخگی………………………….. …91
  • شاخه ساختار…………………………… .93
  • شاخه محتوی یا رفتار……………………. 96
  • شاخه زمینه یا محیط ……………………. 97

نتیجه‌گیری ……………………………….. 99

قسمت ششم:  پیشینه پژوهش………………………….. 100

مقدمه……………………………………. 101

آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای کرمان…………. 101

آسیب‌شناسی در شرکت آب منطقه‌ای غرب ………….. 104

نتیجه‌گیری ……………………………….. 107

 

 

قسمت هفتم:  آشنایی با شرکت برق منطقه‌ای تهران ………………………………………………………………   108

مقدمه ……………………………………  109

عوامل ساختاری…………………………….. 109

 • سیر تحولات ساختاری شرکت برق منطقه‌ای تهران………. 109
 • ساختار حقوق و دستمزد………………………… 110
 • روش‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای کاری……………….. 112

عوامل رفتاری …………………………….. 113

 • ویژگی‌های فرهنگ موجود ……………………….. 113
 • سبک مدیریت ………………………………… 114
 • ساختار آموزش ………………………………. 115
 • انگیزش و رضایت شغلی…………………………. 116

عوامل محیطی (زمینه‌ای) ……………………. 117

 • الزامات و روندهای محیطی …………………….. 117
 • مأموریت شرکت برق منطقه‌ای تهران……………….. 117
 • منشور عملیاتی معاونت منابع انسانی برق تهران …… 120
 • چشم‌انداز برق تهران …………………………. 121

نتیجه‌گیری………………………………… 124

فصل سوم: روش پژوهش……………………. 125

مقدمه……………………………………. 126

نوع پژوهش………………………………… 126

روش پژوهش………………………………… 126

جامعه آماری ……………………………… 128

نمونه آماری پژوهش…………………………. 130

روش نمونه‌گیری ……………………………. 133

روش‌های جمع‌آوری اطلاعات…………………….. 134

 • اسناد و مدارک و کتابخانه…………………….. 135
 • نظاره و مصاحبه…………………………….. 135
 • پرسشنامه…………………………………… 136
  • روایی پژوهش …………………………. 137
  • اعتبار و پایایی پژوهش ………………… 140
  • آزمون‌های آماری پژوهش………………….. 141

نتیجه‌گیری ……………………………….. 142

 

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش  143

مقدمه……………………………………. 144

روش های توصیفی …………………………… 145

ویژگی های جمعیت شناختی……………………. 145

 • جنسیت……………………………………… 145
 • اندازه تحصیلات……………………………….. 146
 • سابقه خدمت…………………………………. 147
 • سطح سازمانی………………………………… 149
 • سوالات پرسشنامه و متغیرها…………………….. 150

روشهای استنباطی…………………………… 155

 • فرضیه اول …………………………………. 155
 • فرضیه دوم …………………………………. 158
 • فرضیه سوم …………………………………. 162
 • فرضیه چهارم ……………………………….. 165

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….168

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها………. 169

مقدمه……………………………………. 170

نتیجه گیری پژوهش………………………………………………………………………………………………….170

الف) یافته های توصیفی …………………… 170

ب)یافته‌های استنباطی …………………….. 172

 • فرضیه اول ……………………………… 172
 • فرضیه دوم ……………………………… 173
 • فرضیه سوم ……………………………… 174
 • فرضیه چهارم ……………………………. 176

پیشنهادهای پژوهش …………………………. 177

الف) پیشنهادهای مرتبط با عوامل ساختاری ………. 177

الف.1) گزینش و استخدام ……………………… 177

الف.2) انتصابات و ارتقای شغلی ……………….. 177

الف.3) ارزیابی عملکرد ………………………. 178

الف.4)  جبران خدمت …………………………. 178

الف.5) ساختار سازمانی ………………………. 179

الف.6) بهبود روشها …………………………. 179

الف.7) سیستم مکانیزه اطلاعاتی ………………… 179

ب)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل رفتاری ………… 180

ب.1)  انگیزش و رضایت شغلی …………………… 180

ب.2)  رهبری ……………………………….. 180

ب.3)  فرهنگ سازمانی ………………………… 181

ب.4) امنیت شغلی ……………………………. 181

ب.5)  آموزش و بالندگی کارکنان………………… 182

پ)  پیشنهادهای مرتبط با عوامل زمینه‌ایی ………. 183

پ.1)  مشتری‌گرایی …………………………… 183

پ.2)  پیمانکاران و مشاوران ………………….. 183

سایر پیشنهادها……………………………. 184

الف)  عوامل ساختاری ………………………. 184

الف.1)  گزینش و انتصابات ……………………. 184

الف.2)  ساختار و تشکیلات …………………….. 184

الف.3)  حقوق و دستمزد و رفاه ………………… 185

ب)  عوامل رفتاری …………………………. 185

ب.1)  آموزش و بالندگی کارکنان ……………….. 185

ب.2)  فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی …………….. 186

پیشنهاد برای تحقیقات آتی …………………. 187

محدودیت‌های پژوهش………………………….. 188

منابع و ماخذ……………………………… 190

الف. منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ……190

ب.منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………194

         ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.