دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

خصوصیات نیروی کار

جمعیت شنـاختی عرضه جاری نیروی کار درداخل سازمان، سومین مجموعه از متغیرهاست که دوران خدمت سـازمـانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترک خدمتها، بازنشستگی ها، واخراجها منبع اصلی پستهای خـالی وبـدون متصدی می‌باشند. البته این تا اندازه ای تحت تأثیر ترکیب کارکنان قرار می‌گیرد. کارکنان جوانتـر نرخهای ترک خدمـت بیشتـری دارند، وقتی که نسبت کارکنان مسن تر وجوانتر بیشتر می‌باشد، احتمـالاً شغلهای بلاتصدیóبیشتر خواهند بود. بعلاوه همان گونه که نسبت کارکنان زن، اقلیت وموقتی افزایش می‌یابد، شغلهای بلاتصدی بیشتر خواهد بود.

 

ó- Vacacies

پس ترکیب نیروی کار بوسیله نرخهای درحال تغییرجابجایی (به واسطه نرخهای بازنشستگی، ترک خدمتها، برکناری واخراجها) برسازمان تأثیر می‌گذارد.

ترکیب‌نیروی‌کار اثرات دیگری نیزمی‌تواند داشته باشد. تحقیقات تصریح دارندکه انتظارات راجع به جابجایی همراه با سن، تحصیلات وجنس تغییر می کند.

 

3-2- اهداف برنامه ریزی دوران خدمت :

طرحهای برنامه‌ریزی دوران‌خدمت فقط وقتی بایستی اجراء شوندکه به اجرای اهداف اساسی سازمان کمک نمایند. پس دلیل اساسی ومنطقی برای طرحهای برنامه‌ریزی دوران خدمت در سازمانها می‌تواند متفاوت باشد. دربیشترسازمانها، ازطرحهای برنامه‌ریزی دوران‌خدمت انتظار می‌رود که در دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده فردی وسازمانی ازنظر جنبه های کیفی وکمی به تبیین ذیل نشانه های اثربخشی پدیدار گردد14.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن