دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مرحله ایجاد

تحقق این مرحله براساس اقدامات زیر امکان پذیر می باشد :

الف) جستجـوی مشـاغـل، جهـت استخـدام شدن : که به مراحل آگاه شدن فرد به اعلام نیاز استخدامی سازمانها تصریح دارد.

ب) انتخاب وتوجیه : به طی شدن فرآیند انتخاب توسط مستخدم بر می گردد.

ج) به کارگمـاردن در اولین شغـل : کارکنـان بایستی عملکرد خودشـان را با دلیل اثبـات کننـد. اغلب اولین مشاغل سخت، دشوار و نامطبوع می باشد.

د) غیـریکنـواختی، انتقـال ویا ارتقاء : درهنگام موفقیت شخص احساس توانایی نموده وبه سازمان متعهد می گردد.هنگام شکست احساس ناامنی واضطراب می کند وممکن‌می باشد به جستجوی شغل دیگری بپردازد.

هـ) تصدی شغل : اگر تصدی شغل به شخصی اعطاء گردد او احساس خوشحالی می کند وبا پذیرفته شدن به عنوان متصدی شغل درسازمان شکل می‌گیرد40.

 

 

 

óMaknen and Schein, 1977,57

3-10-2- مرحله نگهداری

این مرحله شامل موارد زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) دوران خـدمت میـانی : دراین مرحله کار مهمتـری به شخص واگـذار می‌شـود. افراد احسـاس رشد شخصی وامنیت شغلی می‌کنند.

ب) دوران خدمت پایانی : دراین مرحله شخص ممکن می باشد نسبت به جایگاه خودش درمقایسه با افراد جوانتـر، آموزش دیده تر و با پشتکار احساس خطرکند. دربخش نهایی مرحله دوران خدمت میانی یابخش اولیه مرحلـه دوران خدمت پایان شخص بایستی از وضعیت « بحرانهـای میـانسالی » رهایی یابد ومیزان پیشرفت خود را با اندازه دستیابی به اهداف مقایسه کند41.

 

4-10-2- مرحله رکود

این مرحله با برنـامه ریزی برای بازنشستگی آغاز می گردد، افراد یاد می‌گیرند که نقشهای کمی را بپذیرند ومقتضیات جدیدی را برای خانواده، دوستان وجامعه (سازمان) اتخاذ کنند42.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن