دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– علقه خدمتی فنی ـ تخصصی :

افرادی که علقه خدمتی فنی ـ تخصصی دارند، به نظر می‌رسدکه انتخاب خدمتی خودرا برمبنای محتوای فنی یاتخصصی کار، انجام می‌دهند. پس آنها تمایل ندارند که به یک پست صرفاً مدیریتی منصوب شوند، بلکه ترجیح می‌دهند به عنوان یک مهندس یاحسابدار باقی بمانند26.

 

 

ó-Maslow                                                      óó- Career anchor

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

óóó- Edgar Schein                              óóóó- Massa chusetts Institue of  technology.

2-8-2- علقه خدمتی مدیرانه (علاقه به دوران خدمت مدیریتی) ó

بعضی افراد انگیزه زیادی برای مدیرشدن دارند. هدف نهایی این افراد داشتن یک پست مدیریتی دارای مسئولیت زیاد، می‌باشد. به نظر ادگارشاین عناصر مهم مفهوم مدیریت عبارتند از :

  • صلاحیت اجتماعی : یعنی توانایی برای تحت نفوذ قراردادن ـ سرپرستی کردن، هدایت کردن، متناسب کردن وکنترل کردن افراد درجهت رسیدن به اهداف سازمان.
  • صلاحیت تحلیـلی : یعنی تشخیـص وحل معضلات مفهـومی تحـت شـرایط اطلاعـات ناقص وعدم اطمینان.
  • ثبات عاطفی : یعنی توانایی تحریک شدن به واسطه بحرانهای عاطفی واجتماعی وتوانایی برای تحمل مسئولیتهای زیاد.

براین اساس شاین نتیجه می‌گیرد شخص علاقه‌مندبه سطوح بالاترمدیریت بایدهمزمان درتجزیه وتحلیل مسائل، اداره افراد واداره عواطف خودش توانا باشد تا بتواند فشارها وتنشهای این سمت را تحمل کند27.

 

3-8-2- علقه خدمتی خلاقیت óó

بعضی افراد می‌خواهند کارآفرینهای موفقی شوند. به نظرشاین این افراد یک نیاز درونی برای ساختن یا ایجادکردن چیزی که کاملاً محصول خودشان باشد، دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن