دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مداخله‌های ساختاری و رفتاری

  • طراحی مجدد ساختاری[1]:

شامل تنظیم مجدد ساختار سازمان یا سیستم‌های فرعی به مقصود بهبود عملکرد می باشد. این مرحله شامل مطالعه بهترین ترکیب بین “ساختار، فن‌آوری و محیط” می باشد. در محیط‌های بسیار پویای امروزی و به علت افزایش عملیات بین‌المللی سازمانها، ساختار به سادگی منسوخ و قدیمی می شوند. بدین ترتیب، طراحی مجدد ساختاری، یک مداخله مهم بهبود سازمانی می باشد که می‌توان از آن برای حفظ بهترین ترکیب بین ساختار سازمانی و اقتضای جایگاه بهره گیری نمود (ایران‌نژاد و همکاران، 1382، 418) .

مداخله مربوط به طراحی مجدد ساختاری بر این فرض استوار می باشد که زندگی سازمانی و عملکرد آن تحت تأثیر ساخت سازمانی، تکنولوژی و محدودیت‌های محیط قرار می‌گیرد. پس، تغییر سازمانی ممکن می باشد از طریق تغییر عواملی زیرا الگوی جریان کار، روابط سازمانی رسمی، نظام ارتباطات رسمی، تقسیم کار، نظام کنترل و مانند آن صورت پذیرد (ایران‌نژاد و همکاران، 1379، 539) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تیم‌سازی:

کانون توجه در تیم‌سازی، تعیین اولویتها، تجزیه و تحلیل تأثیر عضوهای تیم در فرایند کاری، مطالعه شیوه عمل و عکس و العمل عضوهای تیم و مطالعه رابط‌های میان فردی آنان می باشد. هدف در تیم‌سازی بایستی تغییر شیوه عمل و عکس و العمل گروه کاری باشد (وزیری، 1382، 131) .

  • انگیزیش و پاداش‌ها (تئوری دو عاملی هرزبرگ):

“هرزبرگ” به اتفاق همکارانش، تئوری عوامل دو گانه یا تئوری انگیزشی ـ بهداشتی را تدوین نمودند:

  1. عوامل راضی کننده یا انگیزش

 برای بهبود رضایت شغلی کارکنان، مدیر بایستی این عوامل را مورد بهره گیری قرار

[1]– Structural redesign

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.