دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصل فلاتی یا مسطح

علاوه برچهار مسیر شغلی که درایور ارائه نمود، الگوی دیگری هم درمسیرشغلی کارکنان نظاره می گردد. و بدین گونـه می باشد که زیرا فـرد به سطح معینی ازشغـل یا پست درسازمان رسید تا آخر دوره عمر کاری خود درآن پست باقی می‌ماند. این الگو را الگوی « فلاتی یا مسطح » نامیده اند35.

 

6-9-2- اصل تنزل مقام

دراین الگو وقتی افـراد به سطح معینی یا درجه مشخصی درسازمان برسد، برای مدتی درآن پست یا مقام باقی می‌ماند وسپس سیرقهقرایی طی می کند وپیوسته تنزل مقام می‌یابد. الگوی مزبور را الگوی « تنزلی، تنزل مقام یا سیرقهقرایی » می‌نامند36. این دو الگو هم درنمودار 2-3 نشان داده شده اند.

 

7-9-2- روابط بین الگوها وارزشهای خدمتی

انواع متفاوت دوران خدمت، اقسام گوناگونی ازپاداشها وفرصتها رابرای ارضاء نیازهای کاری مختلف ارائه می‌نمایند.  

باتوجه به این فرصتهای گوناگون برای تشویق وارضاء نیازها، تحقیقات زیادی دریافته اند که ارزشهای کاری افـراد با الگوهـای ایـده آل خدمتی شـان همبستگی داردóبـارزترین روابط بین الگوهای ایده آل و ارزشهای خدمتی درجدول شماره (1-3) نشان داده شده می باشد. تحقیقات زیادی نشان دادند که افرادی که الگوی خـدمتی صعـودی را ایـده آل می‌بینند، برای قدرت وموفقیت ارزش قـائل می شوند. آنهایی که با الگوی خدمتی ثابت ویکنواخت موافق می‌باشند، برای تخصص وامنیت ارزش قائل می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن