دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در قسمت اول از فصل مربوط به «مطالعه پیشینه پژوهش»، آشنایی مختصری از بهبود سازمان بعمل آمد. این قسمت به سیستم ها و تغییر در بهبود سازمان می پردازد. پیش از آنکه فرآیند و مراحل بهبود سازمان به بحث گذاشته گردد، لازم است، نشان داده گردد که توجه سیستمی به بهبود سازمان چگونه نظری می باشد و اساساً ماهیت تغییر سازمانی، مراحل تغییر، سطوح تغییر، مقاومت در برابر تغییر، راهبردهای مناسب در برابر تغییر، تاثیر فرهنگ بر آن، استراتژی تغییر، چگونه شکل می گیرد و سرانجام ویژگیهای برنامه بهبود سازمان با تاکید بر ابعاد رفتاری، ساختاری، و محیطی کدام می باشد و چه تاثیری بر یکدیگر دارند؟

 

توجه سیستمی به بهبود سازمان

برای سیستم، تعاریف متعددی اظهار شده می باشد. در این نوشتار، برای ورود به مدخل بحث، سیستم براساس “فرهنگ و بستر” چنین تعریف می گردد (زاهدی، 1380، 12):

سیستم عبارت می باشد از مجموعه هدفهایی که به شکلی خاص با یکدیگر در تعامل باشند، گروهی از واحدهای متعدد که آن چنان با یکدیگر متحد شده‌اند که یک کل متشکل را به وجود می‌آورند”.  توجه سیستمی حاکم بر بهبود سازمان درست همین مصداق را تداعی می کند. دیدگاهی که در آن کل سازمان از بالا مطالعه می گردد (داشگرزاده، 1381، 212). هر سیستم از اجزایی تشکیل شده می باشد که هر غیر از تأثیر خاصی را در جهت تحقق اهداف سیستم اعمال می‌نماید و آشنایی با آنها برای شناخت و کنترل سیستم‌های اجتماعی و فعالیت مربوط به آنها راهنمایی مؤثری می باشد. ترکیب سیستم را می‌توان در نمودار شماره 3 ، نظاره نمود (ممی‌زاده، 1375، 56) :

 

نمودار شماره 3:  سیستم در تعامل با محیط آن

منبع:  ممی‌زاده، جعفر؛ «دانش بهسازی و نوسازی سازمان» نشر روایت، سال 1375، ص 56

 

طریقه اساسی بهبود سازمان، توجه سازمان به عنوان یک سیستم باز می باشد؛ زیرا این شیوه می‌کوشد، متغیرهای گوناگون داخلی و خارجی را به یکدیگر مرتبط کرده واثرات هر یک از سیستم‌های فرعی بر سیستم اصلی را تجزیه و تحلیل کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید