دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت موضوع، در ضرورت تغییرات سازمانی ریشه دارد. موضوع تغییر، از ضرورتهای اجتناب ناپذیر سازمانها و شرکتهای دولتی می باشد. در جامعه پر تلاطم عصر اطلاعات و ارتباطات، سکون، مساوی با نابودی می باشد و هر پدیده‌ای که بخواهد آنتروپی منفی را پیشه خود سازد، بایستی به سمت تغییر حرکت نماید.

دانیل دنیسون[1] می‌گوید “تغییری که بدون رعایت دقیق بستر فرهنگ و جدا از سیستم کلی سازمان اجرا گردد، بیش از یک مرهم کوتاه مدت نیست.

سازمان را می توان مرکب از سه سیستم فرعی دانست. نخستین سیستم فرعی، “چرایی” آن می باشد ـ چرا این سازمان هست و به کجا می رود ـ به سخن دیگر، اهداف، مأموریتها و ارزشهای آن چیست. دومین سیستم فرعی به “چه چیز” مربوط می گردد. سازمان برای دستیابی به اهداف و اجرای مأموریتهای خود چه می کند. این سیستم شامل استراتژیها، ساختارها، نظامها و مهارتهاست. سومین سیستم فرعی “چگونگی” آن می باشد. کارکنان، تیمها، بخشها، قسمتها و گروههای فرعی دیگر “چگونه” با یکدیگر تعامل دارند. این سیستم شامل نگرشها، عادتها و رفتارهای کارکنان می باشد. دنیسون معتقد می باشد، بسیاری از کوششهایی که برای ایجاد تغییر انجام می گردد، دو سیستم فرعی نخستین را نشانه می گیرند.

اما به اعتقاد اکثر نظریه پردازان، تغییری جامع و رو به جلو خواهد بود که سیستم فرعی سوم را نیز شامل گردد و با در نظرگیری نگرشها، عادات و رفتارهای کارکنان صورت گیرد. کوتاه سخن این که تغییرات، یک ضرورت اجتناب‌پذیر می باشد و تغییری در جهت اصلاح خواهد بود که ابعاد فرهنگی در آن لحاظ شده باشد (وزیری، 1382، 9-8).

اهمیت این موضوع در معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران نیز روشن می باشد. معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران به مقصود پاسخگویی به نیاز مشتریان ناچار می باشد تغییرات جدی در طریقه فعالیتهای خود ایجاد نماید تا بتواند خود را با شرایط محیط داخلی و بین المللی سازگار نماید و این تغییرات بایستی در هر سه سیستم فرعی ـ و بویژه در سیستم فرعی سوم ـ صورت گیرد.

از آنجاییکه مبالغ قابل توجهی از بودجه شرکت‌ها، به امر مطالعه و تحقیقات اختصاص می‌یابد؛ لذا ضروری می باشد قبل از هر اقدام، سازمان معضلات و ضعف‌های خود را بشناسد و با آسیب‌شناسی درست خود، در راستای حل معضلات برآید. روشن می باشد که بدون شناخت دردها ـ یعنی آسیب‌شناسی صحیح و به موقع ـ عواقب زیانباری در انتظار سازمان و ـ به تبع آن ـ جامعه خواهد بود. پس، انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه‌های آسیب‌شناسی سازمانی از بعد اقتصادی، مزایای قابل توجهی برای سازمان به بار خواهد آورد و از اتلاف انرژی، بودجه، زمان و مانند آنها جلوگیری خواهد نمود. و همچنین، شناخت و تجزیه و تحلیل دقیق تنگناها و نارسایی یک سازمان، اولین و اساسی ترین گام برای ایجاد تحول سازمانی، و حرکت به سوی وضعیت مطلوب تلقی می گردد

[1] – Daniel Denison

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.