دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر فعالیتهای اداره امورکارکنان در برنامه ریزی دوران خدمت :

یک نقطه شروع درست برای مدیریت برنامه ریزی دوران خدمت، برنامه‌ریزی منابع انسانی می‌باشد که مبنای اغلب برنامه‌های اداره امورکارکنان می باشد. طرح منابع انسانی شامل فهرستی ازنیروی انسانی جاری (تعـداد کارکنـان، جنس، تـوزیع سنی، مهارتهـا، استقرار و …) وپیش بینی نیازهای نیروی انسانی برای زمانهای متفاوتی درآینده وهمچنین یک تحلیل فاصله بین نیازها (تقاضا) وعرضه نیروی انسانی ویک سری از اجرای برنامه ها جهت برآورده ساختن نیازهای نیروی انسانی می‌باشد. عرضه وتقاضای بخشهای برنامه‌ریزی نیروی انسانی باکارکنان موجود دراجتماع سر وکار دارد. درمرحله اجرا افراد، استخدام ومستقر می شوند، آموزش می‌بینند، ارزیابی می گردند، انتقال وارتقاء می‌یابند وسپس بازنگری می شوند. درمرحله اجرا می باشد که مدیریت دوران خدمت با برنامه ریزی نیروی انسانی همخوانی می کند18.

ابعادóóدرونی وبرونی دوران خدمت

دوران خـدمت هرفـرد دوبْعد یاعنصر دارد. یکی که بْعد برونی نامیده می گردد واقعی وعینی می باشد، درحالی که دیگری، یعنی بْعد درونی، ادراک ذهنی فرد را اظهار می نماید.

 

 

 

óó- Dimensions

بْعـد برونی دوران خـدمت، مراحل واقعی پیشـرفت دریک حرفـه معین را نشان می دهد که ممکن می باشد خیلی واضح وصـریح باشـد. (مثـلاً در دانشگاههـا درجـه های آکادمیکی ازسطح مـربی شروع می گردد وتـا استـادیـار، دانشیـار واستاد ادامه پیدا می کند) اما پیشرفت الزاماً نباید صعودی باشد. مثلاً یک کارگر کارخانه اتومبیل سازی که به پیشرفتی عیان نائل می گردد. الزاماً صعودی نیست او درجه یا رتبه بالاتری بدست می‌آورد، یا افزایش درحقوق، ارشدیت بیشتر، کارفیزیکی کمتر، یا فرصتی برای آموزش دادن به کارکنان جدید به او داده می گردد. به هرحال هریک از این مراحل، عینی و واضح می‌باشد.

بْعـد درونی دوران خـدمت یک مفهـوم ذهنی درمورد پیشرفت می‌باشد. این مفهوم درمورد دوران خدمت ممکن می باشد خیلی مبهم وکلی بـاشـد، مثل وقتی که فردی آرزوی کلی « پیشرفت داشتن » را دارد. البته همچنین ممکن می باشد آرزوی فرد بطور خیـلی صـریح « رئیس بودن درسازمـانی بخصوص » باشد. ابعاد درونی وبرونی ممکن می باشد متعادل باشند، یعنی ادراک فرد مطابق با واقعیت باشد. اما این دو بْعد غالباً با هم متعادل ومنطبق نمی‌باشند.

شکـایت کردن فـرد ازکارش، نشـان دادن تعهد زیاد، نشان دادن انگیزش زیاد، داشتن تعدادی غیبت، یا استعفاء دادن ازسازمان، غالباً پاسخهایی به ادراک ذهنی فرد درمورد کار وبهسازی دوران خدمت می‌باشند.

پس صرف نظر ازآنچه یک سازمان ممکن می باشد بطور عینی برای برنامه‌ریزی وبهسازی دوران خدمت کارکنانش انجام دهد، برنامه ریزی وبهسازی مؤثر دوران خدمت همچنین نیازمند در نظر داشتن این می باشد که کارکنان براساس انتظاراتشان، دوران خدمتشان را چگونه می بینند.

برنامه‌ریزی وبهسازی دوران‌خدمت بایستی انتظارات هریک ازکارکنان وفرصتهای سازمانی را که بطور واقعی می توان انتظار داشت برای هر فرد وجود داشته باشد را مورد ملاحظه قرار دهد. عدم موفقیت در تطابق بْعـد درونی دوران خـدمت که به وسیله کارمند جستجو می گردد با بْعد برونی دوران خدمت که به وسیله سازمـان ارائه می گردد، منتج به مدیریت غیربهینه نیروی انسانی می گردد19.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دراین راستـا در ادامـه بـه ترتیب جنبـه های فردی وسازمـانی برنـامه ریزی دوران خدمت مورد بحث وبـررسی قـرار می‌گیرنـد و سپس در زمینـه تطابق برنامه‌ریزی فردی سازمانی دوران‌خدمت و ارتباط‌اش با رضایت ازکاربحث خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن