دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیرهای پژوهش

متغیر یک مفهوم می باشد که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می گردد. ویژگیهایی را که پژوهشگر نظاره یا اندازه گیری می کند، متغیر[1] نامیده می گردد. به بیانی دیگر، متغیر به ویژگیهایی اطلاق می گردد که می توان دو یا چند عدد برای آن جایگزین نمود. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده می گردد، نشان دهنده تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر می باشد.

متغیرها را براساس نقشی که در پژوهش دارد، می توان به دو گروه اصلی تقسیم نمود:

الف. متغیر مستقل[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب. متغیر وابسته[3] (دلاور، 1376، 41)

متغیر مستقل، متغیر محرک یا درون داد می باشد که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می گردد، تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر معین گردد.

متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک می باشد و عبارت می باشد از وجهی از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده می باشد، متغیر وابسته نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص گردد. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می گردد (بست، 1376، 22).

در پژوهش حاضر «آسیب‌های معاونت منابع انسانی برق تهران» به عنوان متغیر وابسته و «عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای» به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده می باشد.

[1]– Variable

[2] – Indepen dent Variable

[3] – dependent Variable

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.