دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل اثرگذار برانتخاب وبرنامه‌ریزی فردی دوران خدمت

دربحثهای قبل مطرح شـد که برنـامه‌ریزی فردی دوران خدمت فرآیندی می باشد که بوسیله آن فرد اهداف خدمتی را تعیین نموده و وسایل رسیدن به آنها را شناسایی می کند20، وبه عبارت دیگر فرآیندی می باشد که بوسیله آن افراد زندگی کاری‌شان را طرح ریزی می‌کنند21. اما عواملی وجود دارند که زندگی کاری افراد را، چه درموقع انتخاب حرفه یا دوره‌خدمتی معین وچه درموقع برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف خدمتی تحت تأثیر قرارمی‌دهند. این عوامل عبارتند از :

 

ó- Edgarschein

óó- James A.F.Stoner

1-7-2- عوامل محیطی

نیروهای متعددی درمحیط وجود دارند که برهدایت افراد به سوی مسیرهای خدمتی مختلف تأثیر زیادی دارنـد. عـواملی ازقبیـل رونـدهـای تاریخی، بازارکار، فرصتها، آموزش وطرز تلقی های عمومی می‌توانند برانتخاب خدمتی شخص تأثیر بگذارند.

جامعه‌شناسی به نام بلاوóوهمکارانش دریافتند که انتخاب حرفه به دوصورت ازطریق ساختاراجتماعیóó  تحت تأثیر می‌باشند :

  • تجربه های اجتماعی شخص بر پرورش شخصیت او اثر می‌گذارد، که به نوبه خود شخصیت او را به طرف رشته های خاص سوق می‌دهد.
  • شرایط اجتماعی واقتصادی فرصتهای شغلی برحصول آرزوها وانتخابهای شخص تأثیرمی‌گذارد. نویسنـده همچنین خاطرنشان می کند که انتخاب دوران خدمت یکبار وبرای همه دریک مرحله برجستـه در زنـدگی، صـورت نمی‌گیرد بلکه چنین انتخابی درسراسر دوره زندگی کاری شخص انجام می گردد ومکرراً اصلاح می گردد22.

 

2-7-2- توانائیها واستعدادها

توانـائیهـا واستعـدادها تأثیر مهمی درانتخاب دوران خدمت دارند. افرادی که دارای تحصیلات وآموزش زیـادتـری هستنـد، احتمالاً دارای توانائی بیشتری بوده ولذا حق انتخابها وگزینه‌های خـدمتی بیشتـری خواهنـد داشـت. فرد می‌تواند برآورد آزمون ازتواناییهایش را باتواناییهای موردنیاز یک حرفه معین مقایسه کند و در صورت عدم تطابق، حرفه ای را جستجو کند که با توانایی‌ها واستعدادهای وی تناسب ومطابقت بیشتری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن