دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم و تعاریف آسیب‌شناسی

آسیب‌شناسی سازمانی1، “فرآیند بهره گیری از مفاهیم و روشهای علوم رفتاری، به مقصود تعریف و توصیف وضع موجود سازمانها و یافتن راههایی برای افزایش اثربخشی آنها می‌باشد”.(Harrison, 1998:1) اصطلاح “آسیب‌شناسی” ـ در پژوهش حاضر ـ علاوه بر مفاهیم و روشهای علوم رفتاری، سایر مفاهیم و روشهای دانش مدیریت، در زمینه‌های برنامه‌ریزی راهبردی، مهندسی مجدد فرآیندها، بهره‌وری، سازمانی و … را نیز مدنظر دارد. پایین بودن سطح بهره‌وری به مفهوم کارآیی و اثربخشی، فقط ناشی از اشکالات و نارساییهای عامل انسانی نیست، بلکه عوامل دیگری همچون سازماندهی نامناسب، ضعف نظام کنترل، نامناسب بودن فرآیندهای کاری و غیره نیز در این بین تأثیر دارند که می‌بایست مورد مطالعه قرار گیرند (شریفی کلویی، 1379، 8). توسعه سازمان یک برنامه عملی مبتنی بر اطلاعات دقیق پیرامون معضلات جاری، فرصتها و اثرات فعالیتها در جهت حصول به اهداف می باشد. پس، احتیاج مبرمی به یک سیستم جمع‌آوری مداوم اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها دارد. این سیستم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را “آسیب‌شناسی” یا “علت‌یابی” گویند.

آسیب‌شناسی بر پایه اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق‌تر ساختار، تعاملات، رویه عملها و روشها، سبکهای مدیریتی و سایر عناصر سیستم چاره‌جو، لازم و ضروری می باشد. به تعبیری آسیب‌شناسی، تشخیص مسأله و کانون علمی آن جهت تعیین اقدامات لازم به مقصود بهسازی عملکرد سازمان، امری می باشد پایه‌ای و اساسی. آسیب‌شناسی نیازمند نظری سیستماتیک و منظم به کل
فرایند می باشد و هدف از آن تشخیص ماهیت و نوع مسأله‌ای می باشد که بروز نموده و نیاز به حل دارد (ممی‌زاده، 1375، 129).

1– Diagnosing Organizations

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید