شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه ها واصطلاحات

 برنامه ریزی دوران خدمت (برنامه ریزی مسیر شغلی) Career Planning :

برنامـه ریزی دوران خدمت مرحله دوم از فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی یعنی مرحله تأمین احتیاجات نیروی انسانی از داخل سازمان می باشد. در واقع درتأمین نیروی انسانی ازطریق پرسنل موجود درسازمان وارتقاء وجابجایی آنها درمشاغل مختلف موضوع برنامه ریـزی دوران خدمت مطرح می گردد19. از این رو برنامـه ریـزی جهت تعیین مسیرشغلی از آنجا آغاز می گردد که فرد بداند از زندگی، کار ومسیرشغلی خود چه می خواهد.

 

معضلات برنامه ریزی دوران خدمت :

منظـور مشکلاتی می باشد که در راه انتخاب سازمـان یا کارفرما، رضایت رئیس مستقیم وسرپرستان، تنش و فشارهای روانی وشرایط ارتقاء درسازمان هست.

 

فرهنگ مسیرشغلی Career culture :

هرسازمانی فرهنگ خاص خودرا دارد (یعنی مجموعه‌ای ازهدفها، شیوه‌های کار ونگرش مشترک کارکنان و اعضای سازمـان) بدیهی می باشد که سازمـان برای تعدیل فرد وسازگاری با وی می تواند درخود تغییراتی بدهد اما این تغییرات باسرعتی بسیار کُند رخ می دهند. این فرهنگها عبارتند از: فرهنگ مسیرشغلی صعودی، فرهنگ مسیرشغلی ثابت، فرهنگ مسیرشغلی چرخشی وفرهنگ مسیرشغلی ناپایدار.

 

الگوهای مسیرشغلی ایده آل کارکنان  Career Concept Patterns :

بشر بالغ ازنظر شکل گیری شخصیت وتعیین مسیرشغلی باتوجه به تأثیرات فرهنگ سازمانی ازچهارالگو پیروی می کند. این الگوها عبارتند از :

الگوی مسیرشغلی ایده آل صعودی، الگوی مسیـرشغـلی ایـده آل ثـابت ویکنـواخت، الگوی مسیرشغلی ایده آل چرخشی والگوی مسیرشغلی ایده‌آل ناپایدار.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن