شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

بهبود سازمان و فرهنگ سازمانی

بسیاری از سازمانها با الگوهای ارایه شده در نوشته‌های مدیریت، به کلی متفاوتند. پس، هسته بهبود سازمان این می باشد که مشاوران که “شاین” آنها را “یاری‌دهندگان” می‌نامد، اهداف سازمان “درمان‌جو” را بپذیرند و بکوشند، از راه مداخله‌های گوناگون به سازمان یاری دهد تا سازمان به هدفهای خود دست یابد. متغیرهای ساختاری همچون تمرکز یا رسمی بودن سازمان، مانع کار می‌باشند. برای سنجیدن پدیده پیچیده‌ای زیرا فرهنگ نمی‌توان آن را از راه متغیرهایی زیرا خودگامگی یا مشارکت مطالعه نمود (طوسی، 1368، 52-51).

پس، در انجام یک برنامه OD کارساز، بایستی فرهنگ سازمانی را شناخت و کالبدشکافی نمود و برای این امر بایستی ارزشهای بنیادین و زیرساز را مشخص نمود. در مقیاس وسیع‌تر، بهره گیری از “فنون OD” بایستی با ارزش‌های جامعه سازگاری داشته باشد(برومند، 1382، 58).

 

استراتژی تغییر در بهبود سازمان

اثربخشی سازمان، متاثر از عواملی می باشد مانند: «ساختار، تکنولوژی، افراد و وظیفه». بمنظور بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه کسب اثربخشی بیشتر می‌توان از استراتژیهای متعدد و متنوعی برای اعمال تــغییرات لازم بهره جست. بانگاهی سیستماتیک به مسـأله تغییر می‌توان انـواع اسـتراتژیهای آن را  ـ براساس نظر “لویت” ـ به چهار دسته اصلی تقسیم نمود (ممی‌زاده، 1375، 91-87) :

1.  استراتژی تغییر تکنولوژی

اتخاذ این استراتژی مستلزم داشتن دانش و تخصص جدید پیرامون سازمانهاست. ؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.