دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاریف و اصطلاحات

این پژوهش ـ همانند سایر پژوهش‌ها ـ دارای مجموعه‌ای از واژه‌های کلیدی می باشد که مفاهیم و واژگان اصـلی پژوهش را نشان می دهند. مفاهیم و واژگان پژوهش به تبیین زیر تعریف شده اند:

 • آسیب‌شناسی سازمانی[1]: فرآیند بکارگیری مفاهیم و روشهای علوم رفتاری، به مقصود توصیف وضعیت موجود سازمانها و یافتن راههایی برای ارتقای اثربخشی سازمان می‌باشد (Harrison.1998:1) ؛
 • شاخه ساختاری[2]: مقصود از شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان می‌باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب، پوسته، بدنه یا هیکل فیزیکی و مادی سازمان را می‌سازند (میرزایی، 1377، 316)؛
 • شاخه رفتاری[3]: مقصود از شاخه رفتار یا محتوا، عوامل انسانی و روابط انسانی در سازمان می‌باشد که نرم‌های رفتاری، ارتباطات (غیررسمی) و الگوهای خاص بهم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند (همان منبع، 316)؛
 • شاخه زمینه‌ای[4]: در برگیرنده همه شرایط و عوامل محیطی و برون‌ سازمانی می باشد
  که بر سازمان محیط بوده و سیستم‌ های اصلی یا ابرسیستم ‌های آن را تشکیل می‌دهند

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  (همان منبع، 317)؛

 • بهبود سازمان[5]: بهبود سازمان کوششی می باشد دوربرد و طرفداری شده از طرف مدیریت عالی سازمان، جهت بهبود حل معضلات سازمانی و فرایندهای بازسازی، بخصوص از طریق یک نوع مدیریت مؤثر و مبتنی بر همکاری گروهی برپایه فرهنگ سازمان (با تاکید بخصوص روی فرهنگ گروه‌های کار رسمی، گروه‌های موقتی، و فرهنگ بین گروهی) با همکاری یک مشاور ـ تسهیل کننده و به کارگیری تئوری و تکنولوژی علوم رفتاری کاربردی شامل پژوهش عملی می‌باشد (برومند، 1382، 13)؛
 • اثربخشی[6]: در مدیریت، مؤثر بمیزان نیل به اهداف تعیین شده گفته می گردد (زاهدی و همکاران، 1376، 111)؛
 • اثربخشی سازمانی[7]: در جه نزدیکی به هدفها در یک سازمان یا به بیانی دیگر اندازه موفقیت یک سازمان در تحقق هدفهای تعیین‌شده می باشد (همان منبع، 269)؛
 • کارآیی[8]: کارآیی بخش حیاتی مدیریت می باشد و آن ارتباط بین داده‌ها و ستاده‌ها را اظهار می کند. پس، کارایی با بهره گیری از منابع ارتباط دارد (سیدجوادین، 1381، 5) ؛ و
 • بهره‌وری[9]: معیاری برای قضاوت پیرامون اندازه تغییر ناشی از عملکرد آدمی در چارچوب یک ساختار متعامل انسانی ـ ماشینی می باشد. (خاکی، 1382،‌ 27).

[1]– Diagnosing Organizations

[2]– Co-Structure

[3]– Content

[4] Context

[5]– Organization Development

[6]– Effectiveness

[7]– Organizational Effectiveness

[8]– Efficiency

[9]– Productivity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

 1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
 2. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
 3. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.