دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی شرکت برق منطقه‌ای تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

کانونهای آسیب‌زا

همانند موجودات زنده، رشد  و پیری سازمانها را با ارتباط بین قابلیت انعطاف و کنترل‌پذیری نشان می‌دهند. در جوانی، سازمانها بسیار منعطف، اما در اکثر مواقع کنترل‌ناپذیر هستند. با پیر شدن سازمان، روابط تغییر می کند. کنترل‌پذیری افزایش و قابلیت انعطاف کاهش می‌یابد.

با رشد و پیر شدن شرکتها، کمبودها و کاستی‌هایی که در قابلیت انعطاف بروز کرده و باعث خودکنترلی می گردد، یا مسایلی قابل پیش‌بینی و تکراری را که مدیران عموماً آنان را به معضلات می‌شناسند، خلق می گردد. حرفه مدیریت، خلق وضعیتی نیست که در آن مشکلاتی وجود نداشته باشد، بلکه هدایت سازمان به تکامل می باشد. رشد به معنی قابلیت روبرو شدن با معضلات بزرگتر و پیچیده‌تر می باشد. پس وظیفه رهبری، اداره سازمان می باشد، بطوری که بتواند به دوره مناسب‌تری از سیکل حیات حرکت نماید.

مشکل به شکل زیر تقسیم می گردد:

الف. معضلات طبیعی (شامل حسی[1] و انتقالی[2])؛ و

ب.  معضلات غیرطبیعی (شامل پیچیده[3] و آسیب‌زا[4]).

در صورتی که معضلات برای دوره‌‌ای از منحنی عمر قابل پیش‌بینی باشد و سازمان در آن دوره با آن مواجه گردد، “حسی” و اگر انتظار بروز آنان نمی‌رود، آنها را “انتقالی” می‌نامند.

به معضلات غیرطبیعی که متناوباً در محل مشخصی از منحنی عمر بروز می‌کنند، “پیچیدگی” و در صورتی که معضلات نادر باشند، آن را “آسیب‌زا” گویند. در چنینی وضعیتی ـ معضلات آسیب‌زا ـ و بخاطر  دشواری در مهارکردن انرژی که حل آن را امکانپذیر می کند، به کمک بیرون از سازمان ـ‌مشاورـ نیازمند می‌باشد. معضلات آسیب‌زا، سرعت قابلیت رشد سازمان را کند نموده، ایجاد مانع کرده و سازمان را در دوره‌ای از منحنی عمر، گیر می‌اندازند(ایساک ادیزس، 1381، 8-3). نمودار شماره 16، طبیعت معضلات را نشان می‌دهد.

[1]– Sensation

[2]– Transitional

[3]– Complexity

[4]– Pathology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی و بنیادین اجرای پژوهش، این می باشد که با شناخت تنگناها و معضلات معاونت منابع انسانی برق تهران، از منظر، دیدگاه و توجه متفاوت، مدیران را به مقصود حرکت در راستای حل معضلات و ارتقای اثربخشی سازمانی یاری‌رسانده و از حادشدن معضلات، کاهش بهره‌وری سازمانی و افول آن جلوگیری بعمل آورد.

براساس هدف کلی فوق، اهداف جزیی این پژوهش را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

  1. شناسایی معیارها و شاخص‌های آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی برق تهران، به مقصود بهبود وضعیت موجود؛
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  3. آسیب‌شناسی معاونت منابع انسانی و طبقه‌بندی آسیب‌های مزبور؛ و
  4. ارایه پیشنهادات و توصیه‌هایی برای بهبود و توسعه.