دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رضایت مندی کارشناسان شرکت توانیر از مسیرپیشرفت شغلی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنـوان                                                         صفحـه

پیشگفتار                                        ک

مقدمه                                           4-1

چکیده                                           5

فصل اول : طرح پژوهش                                     24-7

1-1- موضوع پژوهش                                    7

2-1- اهمیت پژوهش                                7

3-1- علت انتخاب موضوع                               12

4-1- انگیزه وهدف پژوهش                              12

5-1- مسأله پژوهش وتحلیل آن                              13

6-1- مروری مختصر بر مطالعات گذشته                           15

7-1- ذکر فرضیه ها وانتخاب فرضیه اهم                         16

8-1- قلمرو زمانی ومکانی پژوهش                               18

9-1- روش پژوهش                                  18

10-1- روش جمع آوری اطلاعات                                19

11-1- محدودیتها ومشکلات محقق                          20

12-1- تعریف واژه ها واصطلاحات                         21

13-1- یادداشتهای فصل اول                                 24

 

 

 

 

فصل دوم : کلیاتی در ارتباط با برنامه ریزی دوران خدمت                            89-26

1-2- تعریف برنامه ریزی دوران خدمت                           28

1-1-2- کار راهه یا دوران خدمت                                28

2-1-2- توسعه مسیر شغلی                               28

3-1-2- برنامه ریزی دوران خدمت                            29

2-2- عوامل اثرگذار برفرآیند برنامه ریزی دوران خدمت                  30

1-2-2- خصوصیات محیطی                             30

2-2-2- خصوصیات سازمانی                               31

3-2-2- خصوصیات نیروی کار                             32

3-2- اهداف برنامه ریزی دوران خدمت                           33

4-2- فواید برنامه ریزی دوران خدمت                           34

5-2- مسئولیت برنامه ریزی دوران خدمت                         34

1-5-2- تأثیر مدیران دربرنامه ریزی دوران خدمت                       36

2-5-2- تأثیر فعالیتهای اداره امورکارکنان در برنامه ریزی دوران خدمت            36

6-2- ابعاد درونی وبرونی دوران خدمت                          37

برنامه ریزی دوران خدمت از دیدگاه فردی وسازمانی                      40

7-2- عوامل اثرگذار برانتخاب وبرنامه ریزی فردی دوران خدمت             40

1-7-2- عوامل محیطی                                   41

2-7-2- توانائیها واستعدادها                              41

3-7-2- نیازهای شخصی                                  42

 

 

 

8-2- علقه های خدمتی                                 42

1-8-2- علقه خدمتی فنی ـ تخصصی                            42

2-8-2- علقه خدمتی مدیرانه                                43

3-8-2- علقه خدمتی خلاقیت                              43

4-8-2- علقه های خدمتی استقلال وعدم وابستگی                        43

5-8-2- علقه خدمتی امنیت                              44

9-2- الگوهای گزینه ای دوران خدمت                       44

1-9-2- الگوهای ششگانه دوران خدمت                         44

2-9-2- اصل مبتنی برخطی بودن مسیرشغلی                     46

3-9-2- اصل مبتنی بر مسیرشغلی جهشی                            46

4-9-2- اصل مبتنی بر مسیرشغلی ناپایدار                            46

5-9-2- اصل فلاتی یامسطح                               47

6-9-2- اصل تنزل مقام                                 47

7-9-2- روابط بین الگوها و ارزشهای خدمتی                      47

10-2- مراحل زندگی ومراحل دوران خدمت                      48

1-10-2- مرحله اکتشاف وبررسی                          49

2-10-2- مرحله ایجاد                                  49

3-10-2- مرحله نگهداری                                50

4-10-2- مرحله رکود                                   50

11-2- مدل روابط ونقشهای چهارگانه دوران خدمت                      52

12-2- فرهنگهای گزینه ای دوران خدمت                           52

 

 

1-12-2- فرهنگ دوران خدمت صعودی                           53

2-12-2- فرهنگ دوران خدمت ثابت                            53

3-12-2- فرهنگ دوران خدمت چرخشی                           53

4-12-2- فرهنگ دوران خدمت ناپایدار                            55

5-12-2- فرهنگ دوران خدمت بدون دورنمایی برای ترفیع                    55

13-2- مدلهای مختلف برنامه ریزی سازمانی دوران خدمت                    56

1-13-2- مدل ارائه شده توسط « اپلین وگرستر »                      56

2-13-2- مدل ارائه شده توسط ثیروف ورینالد                     59

3-13-2- مدل « مک ماهن وایگر »                            60

14-2- مراحل لازم برای برنامه ریزی دوران خدمت  درسازمان                62

1-14-2- شناخت وبررسی محیط داخلی وخارجی سازمان                    62

2-14-2- تعیین مسیرهای دوران خدمت                         63

3-14-2- پیش بینی احتیاجات نیروی انسانی                       64

15-2- کنترل و ارزیابی برنامه                             65

16-2- ارتباط برنامه ریزی فردی وسازمانی دوران خدمت                 66

17-2- ارتباط برنامه ریزی دوران خدمت و رضایت ازکار                 68

18-2- تئوری پیشرفته ونیازهای بشر                           69

19-2- رضایت ازکار چیست وچطور مورد سنجش قرار می‌گیرد               70

20-2- متغیرهای مرتبط با رضایت ازکار                          71

1-20-2- سن                                       71

2-20-2- اندازه تخصصی وحرفه                                72

 

 

3-20-2- اندازه سازمانی                                   72

21-2- نتایج رضایت ونارضایتی ازکار                            73

1-21-2- رضایت از کار وبازدهی                             73

2-21-2- رضایت وترک خدمت                              74

3-21-2- رضایت وغیبت                                  74

4-21-2- رضایت و رفتار مبتنی بر تشریک مساعی                       75

5-21-2- رضایت وفشارهای شغلی                          75

6-21-2- رضایت وامنیت                                 76

7-21-2- رضایت وکیفیت زندگی کاری                          76

8-21-2- رضایت از کار و رضایت از زندگی                        76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

22-2- علل رضایت ونارضایتی ازکار                          77

1-22-2- نظریه سلسله مراتب نیازها                         77

2-22-2- تئوری دو عاملی هرزبرگ                            79

3-22-2- تقسیم بندی علل رضایت ونارضایتی ازکار برحسب عوامل درونی وبرونی        80

23-2- ارتباط برنامه ریزی دوران خدمت با رضایت ازکار                    84

24-2- سیستم دوران خدمت درشرکت توانیر                     85

1-24-2- ورود به خدمت                                 85

2-24-2- چگونگی جابجایی کارشناسان درطول دوران خدمت                86

3-24-2- انتقال ومأموریت کارشناسان                            86

4-24-2- پایان خدمت                                   87

 

 

 

25-2- جمع بندی فصل دوم                               88

26-2- یادداشتهای فصل دوم                             89

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

انگیزه وهدف پژوهش

انگیزه محقق این‌می باشد که با انجام‌وظیفه خودبرای نگارش پایان‌نامه فوق لیسانس در رشته‌مدیریت توسعه منـابع انسـانی، با راهنمایی اسـاتیـد محترم دانشگـاه در راه پیشرفت فنون مدیریت منابع انسانی درکشور قدمی برداشته باشد. با انجام این پژوهش تئوریهای موجود در زمینه مسیرپیشرفت شغلی دربرابر واقعیتهای فردی وسازمانی کشورمان مورد آزمایش قرار می گیرد.

هدف این پژوهش شناخت وبررسی معضلات مسیر پیشرفت شغلی کارشناسان بخش شغلی 30000 و ارتباط آن با اندازه رضایتمندی ازکار درشرکت توانیر می باشد. به این ترتیب دراین پژوهش کوشش می گردد که اهداف زیر تحقق یابند :

  • آگاهی وشناخت نسبت به معضلات برنامه ریزی دوران خدمت درتوانیر
  • مطالعه وتجزیه وتحلیل معضلات برنامه ریزی دوران خدمت و ارتباط آن بامیزان رضایت ازکار درشرکت توانیر
  • ارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات فوق وبهبود آن