دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی در دانشگاه تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

 1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
 2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
 3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
 4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
 5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
 6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.

 

مدل مفهومی پژوهش

 اهداف اساسی از انجام پژوهش

 • اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارتند از:
 • ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان از طریق آموزش و بهسازی مستمر منابع انسانی.
 • ارتقاء سطح مهارتهای شغلی کارکنان از طریق آموزش و بهسازی مستمر منابع انسانی.
 • ایجاد رفتارهای مطلوب متناسب با ارزشهای سازمانی از طریق آموزش و بهسازی مستمر منابع انسانی.
 • ایجاد زمینه توجه مثبت در مدیران نسبت به تاثیر آموزش منابع انسانی بر بهبود بهره‌وری.
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت ایجاد فضای مساعد برای آموزش منابع انسانی.
 • مطالعه انواع مختلف فنون آموزش و ارائه موثرترین آنها در بهبود بهره‌وری.

روش پژوهش :

روش پژوهش این پژوهش، از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی می‌باشد که شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط پدیده های مورد مطالعه، بدون کوشش در جهت تغییر و یا تاثیر در وضعیت موجود و مورد مطالعه می باشد. در روش پیمایشی پژوهشگر با حضور در محل پژوهش به جمع آوری اطلاعات می پردازد.( سرمد، 1384)  هدف محقق آزمون فرضیه های پژوهش می باشد که از پیش بر اساس شواهد و اطلاعات خود ارائه نموده و در نهایت تعمیم نتایج بدست آمده به کل جامعه آماری می باشد واز نظر هدف پژوهش، پژوهش کاربردی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

با در نظر داشتن موارد اظهار شده مذکور، فرضیه اصلی پژوهش را می توان به صورت زیر نگارش نمود:

فرضیه اهم :

تاثیر آموزش ضمن خدمت از سایر روشهای آموزش بر بهبود بهره وری بیشتر می باشد.

فرضیه های اخص:

 1. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
 2. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.
 3. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری ازتاثیر شبیه سازی بیشتر می باشد.
 4. تاثیرآموزش ضمن خدمت بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
 5. تاثیر شبیه سازی بر بهبود بهره‌وری از تاثیرارائه اطلاعات بیشتر می باشد.
 6. تاثیر ارائه اطلاعات بر بهبود بهره‌وری ازتاثیرآموزش ضمن خدمت بیشتر می باشد.